Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Nguyễn Hoàng Đệ
10:21 14/06/2022
Closest Meaning
49 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
10:23 14/06/2022
Communication
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
15:43 25/04/2022
Phonetic
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
11:34 02/04/2022
Nguyễn Hoàng Đệ
20:18 23/03/2022
Nguyễn Hoàng Đệ
12:39 31/03/2022
Articles
40 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
09:10 18/02/2022