Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Nguyễn Hoàng Đệ
19:42 25/12/2023
Nguyễn Hoàng Đệ
08:57 17/05/2023
Nguyễn Hoàng Đệ
21:30 09/04/2023
Word Stress
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
09:25 17/01/2023
Nguyễn Hoàng Đệ
12:05 07/01/2023
BÙ ĐA NI
30 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
13:52 04/11/2022
TENSES
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
10:21 14/06/2022
Closest Meaning
49 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
10:23 14/06/2022
Communication
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
10:35 19/10/2022
Phonetic
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
11:34 02/04/2022
Nguyễn Hoàng Đệ
07:08 11/10/2022
Nguyễn Hoàng Đệ
12:39 31/03/2022
Articles
40 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
09:10 18/02/2022