Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!