Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Tiếng Anh

Phonetic

Tiếng Anh

Preposition

Tiếng Anh

Articles