Học hành vất vả kết quả ngọt bùi
Trắc nghiệm thí luyện phòng

Thống kê ngày 27/11/2022

1. Dương minh lợi 793
2. Lê Thị Kim Trang 748
3. Cao Thanh Phi 404
4. Bạch hải Đăng 300
5. Nguyễn Quỳnh Như 200
6. Huỳnh Kim Thơ 183
7. Phạm Trọng Hiếu 170
8. Hà Tấn Đạt 146
9. LÊ BÙI TẤN AN 107
10. Võ Hoàng Luân 91
11. Nguyễn Thị Ngọc Lan 89
12. Phan Thị Minh Thơ 56
13. Đồng Thị Phương Thùy 55
14. Phạm Ngọc Mai 53
15. Minh híu 35
16. Lại Thị Hồng Quế 34
17. Hà Ngọc Diễm 20
18. Lê Thị Huỳnh Giao 13
19. Truongthiphuonganh 11
20. Lê Thị Diểm Hương 11
21. Nguyễn Hữu Tính 9
22. Nguyễn Võ Trung Hào 1