Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Hướng dẫn tham gia đấu trường
1. Bạn chỉ có 03 phút cho mỗi câu hỏi.
2. Mỗi câu hỏi chỉ được chọn 01 lần, không thể chọn lại.
3. Khi hết thời gian, bạn không thể chọn được nữa.
4. Bạn có thể đi tiếp nếu chọn đúng, ngược lại thì kết thúc.
5. Vượt ải càng nhiều thì điểm kinh nghiệm càng cao.
Cao thủ
    Đấu trường
    Thời gian
    180
    Bạn đã hoàn thành cuộc đấu!