Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Nguyễn Hoàng Đệ
19:42 25/12/2023
Nguyễn Hoàng Đệ
08:57 17/05/2023
Nguyễn Hoàng Đệ
21:30 09/04/2023
Word Stress
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
09:25 17/01/2023
Nguyễn Hoàng Đệ
12:05 07/01/2023
BÙ ĐA NI
30 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
13:52 04/11/2022
TENSES
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
10:21 14/06/2022
Closest Meaning
49 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
10:23 14/06/2022
Communication
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
10:35 19/10/2022
Phonetic
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
11:34 02/04/2022
Nguyễn Hoàng Đệ
07:08 11/10/2022
Nguyễn Hoàng Đệ
12:39 31/03/2022
Articles
40 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
09:10 18/02/2022