Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới
Nguyễn Hoàng Đệ

Nguyễn Hoàng Đệ

@Nguyende

Nguyễn Hoàng Đệ
15:43 25/04/2022
Phonetic
50 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
11:34 02/04/2022
Nguyễn Hoàng Đệ
20:18 23/03/2022
Nguyễn Hoàng Đệ
12:39 31/03/2022
Articles
40 câu
Nguyễn Hoàng Đệ
09:10 18/02/2022