Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát, nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời
Ngân hàng bài tập

Toán học

Dễ

Hình nhị thập diện đều có số đỉnh, số cạnh và số mặt tương ứng là

$12;20;30$
$12;30;20$
$20;12;30$
$30;20;12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số cạnh của một hình nhị thập diện đều là

$30$
$15$
$12$
$20$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số đỉnh của một hình nhị thập diện đều là

$20$
$8$
$10$
$12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Hình thập nhị diện đều có số đỉnh, số cạnh và số mặt tương ứng là

$12;30;20$
$20;30;12$
$20;12;30$
$30;20;12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số cạnh của một hình thập nhị diện đều là

$30$
$20$
$12$
$16$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số đỉnh của một hình thập nhị diện đều là

$30$
$20$
$10$
$12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Hình bát diện đều có số đỉnh, số cạnh và số mặt tương ứng là

$12;8;6$
$12;6;8$
$6;12;8$
$8;6;12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số cạnh của một hình bát diện đều là

$30$
$8$
$12$
$16$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số đỉnh của một hình bát diện đều là

$6$
$8$
$10$
$12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Hình lập phương có số đỉnh, số cạnh và số mặt tương ứng là

$12;8;6$
$8;6;12$
$6;12;8$
$8;12;6$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số cạnh của một hình lập phương là

$30$
$8$
$12$
$16$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số đỉnh của một hình lập phương là

$6$
$8$
$10$
$12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Hình tứ diện đều có số đỉnh, số cạnh và số mặt tương ứng là

$12;8;6$
$12;6;8$
$6;12;8$
$8;6;12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số cạnh của một hình tứ diện đều là

$4$
$8$
$6$
$3$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Số đỉnh của một hình tứ diện đều là

$4$
$8$
$6$
$3$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Khối đa diện đều loại $\{3,5\}$ có bao nhiêu mặt?

$20$
$6$
$8$
$12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Khối đa diện đều loại $\{5,3\}$ có bao nhiêu mặt?

$20$
$6$
$8$
$12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Khối đa diện đều loại $\{3,4\}$ có bao nhiêu mặt?

$4$
$6$
$8$
$12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Khối đa diện đều loại $\{4,3\}$ có bao nhiêu mặt?

$4$
$6$
$8$
$12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự
Dễ

Khối đa diện đều loại $\{3,3\}$ có bao nhiêu mặt?

$4$
$6$
$8$
$12$
1 lời giải Huỳnh Phú Sĩ
Lời giải Tương tự