Phải luôn luôn học tập chừng nào còn một đều chưa biết
Ngân hàng đề

Công nghệ

Kiểm tra Công Nghệ 7 hệ số 1_lần 2

Công nghệ10 câu

Kiểm tra học kỳ I

Công nghệ38 câu

kiểm tra 15 lần 2 môn công nghệ 7

Công nghệ10 câu

Kiểm tra thường xuyên

Công nghệ10 câu

kiểm tra giữa học kỳ I môn công nghê 7 lần 2

Công nghệ25 câu

KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ GIỮA KÌ I 45 PHÚT( 9 giờ 30 sáng chủ nhật)

Công nghệ25 câu

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I-CÔNG NGHỆ 12

Công nghệ25 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I _ CÔNG NGHỆ 7_Năm học 2021-2022

Công nghệ25 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 CÔNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2021-2022

Công nghệ25 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I(Dự phòng)

Công nghệ25 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CÔNG NGHỆ 7_LẦN THỨ III

Công nghệ10 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I

Công nghệ25 câu

công nghệ 8

Công nghệ10 câu

kiểm tra 15 phút công nghệ 7a1

Công nghệ10 câu

Kiểm tra Công Nghệ 7_Hệ số 1_Lần 1

Công nghệ10 câu