Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát, nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời
Phan Công Thuấn

Phan Công Thuấn

@phancongthuan

Phan Công Thuấn
17:57 23/12/2021
Phan Công Thuấn
08:30 25/12/2021
Phan Công Thuấn
16:27 07/12/2021
Phan Công Thuấn
16:27 04/12/2021
Phan Công Thuấn
13:57 25/12/2021