Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
Phan Công Thuấn

Phan Công Thuấn

@phancongthuan

Lớp 7

Kiểm tra thường xuyên

Toán10 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I

Toán20 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I

Toán40 câu
Lớp 9

Kiểm tra học kỳ I

Công nghệ38 câu

Kiểm tra thường xuyên

Công nghệ10 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I(Dự phòng)

Công nghệ25 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I

Công nghệ25 câu