Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn
Phan Công Thuấn

Phan Công Thuấn

@phancongthuan

Lớp 7

Kiểm tra thường xuyên

Toán10 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I

Toán20 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I

Toán40 câu
Lớp 9

Kiểm tra học kỳ I

Công nghệ38 câu

Kiểm tra thường xuyên

Công nghệ10 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I(Dự phòng)

Công nghệ25 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I

Công nghệ25 câu