Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
macdangkhoa

macdangkhoa

@khoamythuan@gmail.com

macdangkhoa
19:13 27/11/2021
lý 6 số 2
10 câu
macdangkhoa
19:14 27/11/2021
macdangkhoa
19:14 27/11/2021
lý 8 số 2
10 câu
macdangkhoa
19:15 27/11/2021
15 PHUT LY 7
10 câu
macdangkhoa
19:16 27/11/2021
công nghệ 8
10 câu