Dốt đến đâu học lâu cũng biết
macdangkhoa

macdangkhoa

@khoamythuan@gmail.com

Lớp 6

đề kiểm tra giữa kì vật lý lớp 7( học sinh khuyết tật)

Vật lý20 câu

lý 6 số 2

Vật lý10 câu

vật lý 6 số 1

Vật lý10 câu
Lớp 7

kiểm tra( 7 giờ tối thứ ba) giữa kì I môn vật lý lớp 7

Vật lý25 câu

15 PHUT LY 7

Vật lý10 câu
Lớp 8

KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ GIỮA KÌ I 45 PHÚT( 9 giờ 30 sáng chủ nhật)

Công nghệ25 câu

KIỂM TRA (7 giờ30 tối thứ 3 ) GIỮA KÌ I MÔN VẬT LÝ LỚP 8 .

Vật lý25 câu

kiểm tra 15 phút công nghệ

Vật lý10 câu

lý 8 số 2

Vật lý10 câu

công nghệ 8

Công nghệ10 câu