Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát, nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời
KIỂM TRA (7 giờ30 tối thứ 3 ) GIỮA KÌ I MÔN VẬT LÝ LỚP 8 .
Môn: Vật lý lớp 8

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!