Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học
Nguyễn Hữu Danh

Nguyễn Hữu Danh

@nguyenhuudanh

Nguyễn Hữu Danh
14:04 17/01/2022
Nguyễn Hữu Danh
08:34 18/01/2022