Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Thư viện học liệu

Hàm số và ứng dụng kinh tế (Function)

Vật Lý Chill

Tương tự


Giới hạn và đường tiệm cận (Asymptote)

TÍNH ĐƠN ĐIỆU và CỰC TRỊ của hàm số (Extrema)

Điểm tới hạn là gì? (Critical point)

Ý nghĩa của ĐẠO HÀM trong vật lý và sinh học (Rate of change)

Bản chất của hàm số đường thẳng y=ax+b (Linear function)

Xấp xỉ tuyến tính và tính gần đúng căn bậc 2 của 0,99 bằng "đạo hàm"? (Linear approximation)

Phương trình tiếp tuyến và

ĐẠO HÀM và ý nghĩa hình học (Derivative Intro)

Bản chất GIỚI HẠN hàm số (Limits intro)

Biểu đồ Venn và cách tính số phần tử trong tập hợp (Set theory 3)

Các phép toán trên tập hợp và ứng dụng trong Shopee (Set theory 2)

Tập hợp và ứng dụng trong Youtube (Set theory 1)

Nước Mỹ chọn và luyện đội tuyển Olympic Toán Quốc Tế (IMO) như thế nào?

XÁC SUẤT: cẩm nang đưa ra quyết định (Probability intro)

Hàm số bậc 2 - Lớp 10A4 (2021-2022)