Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Thư viện học liệu

Các phép toán trên tập hợp và ứng dụng trong Shopee (Set theory 2)

Vật Lý Chill

Tương tự


Biểu đồ Venn và cách tính số phần tử trong tập hợp (Set theory 3)

Tập hợp và ứng dụng trong Youtube (Set theory 1)

Bản chất của hàm số đường thẳng y=ax+b (Linear function)

Đại Số 10 - Các phép toán trên tập hợp

Toán 10 - Chương 1 - Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (Lý thuyết)

Giới hạn và đường tiệm cận (Asymptote)

TÍNH ĐƠN ĐIỆU và CỰC TRỊ của hàm số (Extrema)

Điểm tới hạn là gì? (Critical point)

Ý nghĩa của ĐẠO HÀM trong vật lý và sinh học (Rate of change)

Nước Mỹ chọn và luyện đội tuyển Olympic Toán Quốc Tế (IMO) như thế nào?

Xấp xỉ tuyến tính và tính gần đúng căn bậc 2 của 0,99 bằng "đạo hàm"? (Linear approximation)

Phương trình tiếp tuyến và

ĐẠO HÀM và ý nghĩa hình học (Derivative Intro)

Bản chất GIỚI HẠN hàm số (Limits intro)

Hàm số và ứng dụng kinh tế (Function)