Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
Thư viện học liệu

TÍNH ĐƠN ĐIỆU và CỰC TRỊ của hàm số (Extrema)

Vật Lý Chill

Tương tự


Điểm tới hạn là gì? (Critical point)

Giới hạn và đường tiệm cận (Asymptote)

Ý nghĩa của ĐẠO HÀM trong vật lý và sinh học (Rate of change)

Xấp xỉ tuyến tính và tính gần đúng căn bậc 2 của 0,99 bằng "đạo hàm"? (Linear approximation)

Phương trình tiếp tuyến và

ĐẠO HÀM và ý nghĩa hình học (Derivative Intro)

Bản chất GIỚI HẠN hàm số (Limits intro)

Chuyên đề hàm ẩn kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Bản chất của hàm số đường thẳng y=ax+b (Linear function)

Hàm số và ứng dụng kinh tế (Function)

Chuyên đề tham số kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Môn Toán: Tích phân

Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Môn Toán: Số phức (Tiết 2)

Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Môn Toán: Số phức

Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Môn Toán: Nguyên hàm