Phải luôn luôn học tập chừng nào còn một đều chưa biết
Thư viện học liệu

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 2: Cực trị của hàm số (Lý thuyết)

Sếp Huỳnh

Tương tự


Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 2: Cực trị của hàm số (Sửa bài tập)

Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số (Hàm hợp level 1)

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số (Lý thuyết)

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số (Sửa bài tập cấp C, B)

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số (Sửa bài tập cấp A)

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (Lý thuyết)

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (Bài tập C, B, A)

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (Bài toán thực tế)

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 4: Đường tiệm cận

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 5: Khảo sát hàm số bậc 4 trùng phương

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 5: Tương giao hai đồ thị

Giải tích 12 - Chương 1 - Bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số (Hàm ẩn)

Chuyên đề hàm ẩn kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Ôn tập Hàm số - Dành cho học sinh 12 (Phần 1)