Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Thư viện học liệu

ĐẠO HÀM và ý nghĩa hình học (Derivative Intro)

Vật Lý Chill

Tương tự


Ý nghĩa của ĐẠO HÀM trong vật lý và sinh học (Rate of change)

Xấp xỉ tuyến tính và tính gần đúng căn bậc 2 của 0,99 bằng "đạo hàm"? (Linear approximation)

Phương trình tiếp tuyến và

TÍNH ĐƠN ĐIỆU và CỰC TRỊ của hàm số (Extrema)

Điểm tới hạn là gì? (Critical point)

Bản chất GIỚI HẠN hàm số (Limits intro)

Giới hạn và đường tiệm cận (Asymptote)

Bản chất của hàm số đường thẳng y=ax+b (Linear function)

Hàm số và ứng dụng kinh tế (Function)

Chuyên đề hàm ẩn kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Chuyên đề tham số kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Biểu đồ Venn và cách tính số phần tử trong tập hợp (Set theory 3)

Các phép toán trên tập hợp và ứng dụng trong Shopee (Set theory 2)

Tập hợp và ứng dụng trong Youtube (Set theory 1)

Nước Mỹ chọn và luyện đội tuyển Olympic Toán Quốc Tế (IMO) như thế nào?