Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
kiểm tra 15 ph cd
Môn: Giáo dục công dân lớp 9

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!