Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Ngân hàng bài tập

Vật lý

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục $Ox$ với tần số góc $\omega$ và có biên độ $A$. Biết gốc tọa độ $O$ ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ $\dfrac{A}{2}$ và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
$x=A\cos\left(\omega t-\dfrac{\pi}{3}\right)$
$x=A\cos\left(\omega t-\dfrac{\pi}{4}\right)$
$x=A\cos\left(\omega t+\dfrac{\pi}{3}\right)$
$x=A\cos\left(\omega t+\dfrac{\pi}{4}\right)$
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự

Mối liên hệ về pha giữa các đại lượng li độ $\overrightarrow{x}$, vận tốc $\overrightarrow{v}$, gia tốc $\overrightarrow{a}$ trong dao động điều hòa được mô tả bằng hình nào?

Hình III
Hình II
Hình I
Hình IV
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Một vật dao động điều hòa, có quãng đường đi được trong một chu kì là $16$cm. Biên độ dao động của vật là
$4$cm
$8$cm
$16$cm
$2$cm
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài $10$cm. Biên độ dao động của vật là
$5$cm
$10$cm
$2,5$cm
$7,5$cm
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Một vật nhỏ dao động theo phương trình $x=5\cos(\omega t+0,5\pi)$cm. Pha ban đầu của dao động là
$0,5\pi$
$\pi$
$0,25\pi$
$1,5\pi$
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=6\cos(4\pi t)$cm, biên độ dao động của vật là
$6$cm
$4$cm
$4$m
$6$m
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Trong dao động điều hòa, vận tốc của vật
tăng khi vật về vị trí cân bằng
giảm khi vật về vị trí cân bằng
tăng khi vật ra xa vị trí cân bằng
không đổi
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?
Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không
Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại
Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không
Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên
cùng tần số, ngược pha với li độ
khác tần số, cùng pha với li độ
khác tần số, ngược pha với li độ
cùng tần số, cùng pha với li độ
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục $Ox$. Trong các đại lượng sau của vật: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là
biên độ
động năng
gia tốc
vận tốc
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn
hướng về vị trí cân bằng
cùng hướng chuyển động.
hướng ra xa vị trí cân bằng
ngược hướng chuyển động.
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là không đúng?
Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì li độ của vật lại không trở về giá trị ban đầu
Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu
Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu
Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì vật lại trở về vị trí ban đầu
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi
li độ bằng không
li độ có độ lớn cực đại
pha cực đại
gia tốc có độ lớn cực đại
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
C

Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có

cùng tần số góc
cùng pha
cùng biên độ
cùng pha ban đầu
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây sai?
Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau
Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng
Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần
Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Trong dao động điều hòa thì
Vận tốc biến thiên điều hòa
Lực phục hồi là lực đàn hồi
Quỹ đạo là một đoạn thẳng
gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên dương là chuyển động
chậm dần
nhanh dần
chậm dần đều
nhanh dần đều
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Đối với dao động điều hòa, pha của dao động được dùng để xác định
trạng thái dao động
biên độ dao động
chu kỳ dao động
tần số dao động
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là
chu kỳ dao động
pha ban đầu
tần số góc
tần số dao động
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự
Một vật dao động điều hòa trên trục $Ox$ quanh vị trí cân bằng $O$. Vectơ gia tốc của vật
có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của vật
có độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của vật
luôn hướng ngược chiều chuyển động của vật
luôn hướng theo chiều chuyển động của vật
1 lời giải VÕ ĐỨC YẾN NGỌC
Lời giải Tương tự