Phải luôn luôn học tập chừng nào còn một đều chưa biết
Thư viện học liệu

Diode hoạt động như thế nào? | Diode là gì và ứng dụng?

Transistor hoạt động như thế nào? | Transistor là gì? | Bóng bán dẫn là gì?

Trí tuệ nhân tạo - Deep Learning là gì?

Trí tuệ nhân tạo - Máy học là gì?

Trí tuệ nhân tạo là gì? | Trí thông minh nhân tạo là gì?

Sao Neutron được hình thành như thế nào?

Siêu Tân Tinh được tạo ra như thế nào?

Sao lùn trắng & Tinh vân hành tinh

Máy Học & Trí Tuệ Nhân Tạo

Cryptography là gì? | Giải thích về mật mã học

Lỗ đen vũ trụ được hình thành như thế nào?

V-ING/TO V

Trạng từ(adverb)-Tính từ(adjective)

TENSE

PRONUNCIATION -ED

PRONUNCIATION-S/ES

STRESS (Trọng âm)

ENOUGH and TOO

SO...THAT and SUCH...THAT

Mệnh đề quan hệ | Relative clause

TỔNG HỢP 13 THÌ TRONG TIẾNG ANH | 13 Tenses

SO SÁNH | COMPARISON

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích | Adverbial clause of purpose

Mệnh đề danh ngữ | Noun Clause

Cách dùng Although & In spite of/ Despite

Cách dùng Because & Because of

PHÂN TỪ | PARTICIPLE

CÂU BỊ ĐỘNG (PHẦN 1/2) | PASSIVE VOICE (PART 1/2)

Câu Hỏi Đuôi | TAG QUESTIONS

Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ | S-V Agreement