Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi
Thư viện học liệu

Giải thích về máy chủ | Máy chủ là gì? | Server là gì?

Cuộn cảm hoạt động như thế nào? | Cuộn cảm là gì và ứng dụng?

Tụ điện hoạt động như thế nào? | Tụ điện là gì và ứng dụng?

Diode hoạt động như thế nào? | Diode là gì và ứng dụng?

Transistor hoạt động như thế nào? | Transistor là gì? | Bóng bán dẫn là gì?

Trí tuệ nhân tạo - Deep Learning là gì?

Trí tuệ nhân tạo - Máy học là gì?

Trí tuệ nhân tạo là gì? | Trí thông minh nhân tạo là gì?

Sao Neutron được hình thành như thế nào?

Siêu Tân Tinh được tạo ra như thế nào?

Sao lùn trắng & Tinh vân hành tinh

Máy Học & Trí Tuệ Nhân Tạo

Cryptography là gì? | Giải thích về mật mã học

Lỗ đen vũ trụ được hình thành như thế nào?

V-ING/TO V

Trạng từ(adverb)-Tính từ(adjective)

TENSE

PRONUNCIATION -ED

PRONUNCIATION-S/ES

STRESS (Trọng âm)

ENOUGH and TOO

SO...THAT and SUCH...THAT

Mệnh đề quan hệ | Relative clause

TỔNG HỢP 13 THÌ TRONG TIẾNG ANH | 13 Tenses

SO SÁNH | COMPARISON

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích | Adverbial clause of purpose

Mệnh đề danh ngữ | Noun Clause

Cách dùng Although & In spite of/ Despite

Cách dùng Because & Because of

PHÂN TỪ | PARTICIPLE