Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Thư viện học liệu

SGK Tiếng Anh 6 Tập 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tương tự