Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Thư viện học liệu

SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tương tự