Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Thư viện học liệu

SGK Khoa học tự nhiên 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tương tự