Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới
Huỳnh Phú Sĩ

Huỳnh Phú Sĩ

@huynhphusi

Dành cho lớp 12A4

Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng $8$m$^3$, thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là $100.000$ đồng/m$^2$, giá tôn làm thành xung quanh thùng là $50.000$ đồng/m$^2$. Hỏi người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất?

  1. $3$m
  2. $1,5$m
  3. $2$m
  4. $1$m
Dành cho lớp 11A2

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $AD$. Tìm giao tuyến của $(SAB)$ và $(SCD)$.

Dành cho lớp 11A1

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $AD$. Tìm giao tuyến của $(SAB)$ và $(SCD)$.

Dành cho học sinh lớp 12A1 và 12A2

Cho hàm số $y=f(x)=\begin{cases}x^2+3 &\text{khi }x\geq1\\ 5-x &\text{khi }x<1\end{cases}$. Tính $$I=2\int\limits_0^{\tfrac{\pi}{2}}f\left(\sin x\right)\cos x\mathrm{\,d}x+3\int\limits_0^1f\left(3-2x\right)\mathrm{\,d}x$$