Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
Ngân hàng đề

Địa lý

Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 60 PHÚT HỌC KÌ 2 LỚP 12

Địa lý40 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 (1)

Địa lý20 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 (3)

Địa lý10 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 ( 2)

Địa lý20 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 (1)

Địa lý20 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 2 LỚP 10

Địa lý40 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI II NĂM 2021-2022 lớp 11

Địa lý40 câu
Nguyễn Lê Phước Vinh

KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ 7 (2021-2022)

Địa lý40 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA THỬ LẦN 2 LỚP 12

Địa lý34 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA THỬ LỚP 12 LẦN 1

Địa lý40 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ LỚP 11 LẦN 3

Địa lý20 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Địa lý20 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT lần 3

Địa lý20 câu
Nguyễn Lê Phước Vinh

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (2021-2022)

Địa lý20 câu
Nguyễn Lê Phước Vinh

ĐỀ DỰ PHÒNG KIỂM TRA GIỮA HK I (2021-2022)

Địa lý40 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 1 LẦN 2

Địa lý25 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 LẦN 2

Địa lý20 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 LẦN 2

Địa lý20 câu
Ngô Thị Trường Giang

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 10 LẦN 1

Địa lý20 câu