Có công mài sắt, có ngày nên kim
Ngân hàng đề

Hóa học

Thạch Thị Hồng Thấm

KIEM TRA HUU CO 11 LAN 3

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

KIEM TRA HUU CO 11 LAN 2

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

kiểm tra vô cơ 12 lần 3

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

KIEM TRA VO CO 12 LAN 2

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

KIEM TRA VO CO 12 LAN 1

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

kiểm tra giữa kì học kỳ 2 môn hóa 11

Hóa học30 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

kiểm tra 15 phút hóa 11 lần 1 học kỳ 2

Hóa học10 câu
La Việt Thy

Kiểm tra hệ số 1 Hóa Học 8

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

kiểm tra chương 1 sự điện li lớp 11

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

kiểm tra chương este lipit lớp 12 lần 2

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

kiểm tra vô cơ 12

Hóa học10 câu
Trương Hoài Thương

ĐỀ KIỂM TRA 25 PHÚT HOÁ 8 (LẦN THỨ IV)

Hóa học10 câu
Trương Hoài Thương

ĐỀ KIỂM TRA 25 PHÚT HOÁ 8 (LẦN THỨ IV)

Hóa học1 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

kiểm tra 15 phút hóa 11

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

KIỂM TRA CHƯƠNG POLIME LỚP 12

Hóa học10 câu
Thạch Thị Hồng Thấm

KIỂM TRA GIỮA KỲ

Hóa học25 câu
La Việt Thy

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I _ HÓA HỌC 8_Năm học 2021-2022

Hóa học25 câu
Trương Hoài Thương

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN HÓA 8 NĂM HỌC 2021-2022

Hóa học25 câu
Trương Hoài Thương

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 HOÁ 9 NĂM HỌC 2021-2022

Hóa học25 câu