Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
TRƯƠNG NGỌC AN THI

TRƯƠNG NGỌC AN THI

@anthi

Chưa có bài tập nào!