Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Thư viện học liệu

SGV Lịch Sử và Địa lý 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tương tự