Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Ngân hàng đề

Giáo dục công dân

Nguyễn Trung Tín

kiểm tra 15 ph cd

Giáo dục công dân4 câu
Vòng Toàn An

BÀI 1

Giáo dục công dân20 câu