Dốt đến đâu học lâu cũng biết
Ngân hàng đề

Tin học

Nguyễn Hữu Danh

kiểm tra lần 3

Tin học20 câu
Nguyễn Hữu Danh

Kiểm tra lần 3

Tin học20 câu
Dương Thị Sơn Ca

Kiểm tra chương 2

Tin học10 câu
Nguyễn Hữu Danh

Kiểm tra lần 2 Tin học 9

Tin học20 câu
Nguyễn Hữu Danh

Kiểm tra lần 2 Tin học 8

Tin học20 câu
Nguyễn Hữu Danh

Kiểm tra Giữa Học kỳ 1 lần 2 (2021-2022) Trường THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu
Nguyễn Hữu Danh

Kiểm tra giữa học kỳ I lần 2 (2021-2022) Trường THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu
Châu Trần Hồng Nhi

KIỂM TRA LẠI GIỮA HKI MÔN TIN HỌC 6

Tin học25 câu
Nguyễn Hữu Danh

Kiểm tra giữa học kỳ I (2021-2022) THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu
Châu Trần Hồng Nhi

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC 6

Tin học25 câu
Châu Trần Hồng Nhi

KIỂM TRA TIN HỌC 6 LẦN 2

Tin học10 câu
Nguyễn Hữu Danh

Kiểm tra giữa HK I (2021-2022) THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu
Châu Trần Hồng Nhi

Kiểm tra TIN HỌC 6: Máy tính và cộng đồng

Tin học10 câu
Nguyễn Minh Chiến

C1

Tin học3 câu