Có công mài sắt, có ngày nên kim
Ngân hàng đề

Tin học

kiểm tra lần 3

Tin học20 câu

Kiểm tra lần 3

Tin học20 câu

Kiểm tra chương 2

Tin học10 câu

Kiểm tra lần 2 Tin học 9

Tin học20 câu

Kiểm tra lần 2 Tin học 8

Tin học20 câu

Kiểm tra Giữa Học kỳ 1 lần 2 (2021-2022) Trường THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I lần 2 (2021-2022) Trường THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu

KIỂM TRA LẠI GIỮA HKI MÔN TIN HỌC 6

Tin học25 câu

Kiểm tra giữa học kỳ I (2021-2022) THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC 6

Tin học25 câu

KIỂM TRA TIN HỌC 6 LẦN 2

Tin học10 câu

Kiểm tra giữa HK I (2021-2022) THCS & THPT Mỹ Thuận

Tin học40 câu

Kiểm tra TIN HỌC 6: Máy tính và cộng đồng

Tin học10 câu

C1

Tin học3 câu