Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
Ngô Thị Trường Giang

Ngô Thị Trường Giang

@Truonggiang

Lớp 10

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 2 LỚP 10

Địa lý40 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 1 LẦN 2

Địa lý25 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 10 LẦN 1

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI LỚP 10

Địa lý25 câu
Lớp 11

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 (1)

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI II NĂM 2021-2022 lớp 11

Địa lý40 câu

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ LỚP 11 LẦN 3

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 LẦN 2

Địa lý20 câu

1 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI 1 LỚP 11

Địa lý25 câu

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11

Địa lý25 câu

KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 HKI LẦN 1

Địa lý20 câu
Lớp 12

ĐỀ KIỂM TRA 60 PHÚT HỌC KÌ 2 LỚP 12

Địa lý40 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 (3)

Địa lý10 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 ( 2)

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 (1)

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA THỬ LẦN 2 LỚP 12

Địa lý34 câu

ĐỀ KIỂM TRA THỬ LỚP 12 LẦN 1

Địa lý40 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT lần 3

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12 LẦN 2

Địa lý20 câu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI 1 LỚP 12

Địa lý25 câu

1 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12

Địa lý20 câu