Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi
LÊ THỊ YẾN NGỌC

LÊ THỊ YẾN NGỌC

@yenngoc

LÊ THỊ YẾN NGỌC
20:02 17/10/2021
LÊ THỊ YẾN NGỌC
16:34 04/07/2021
yenngoc