Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Ngân hàng bài tập

Hóa học

Vinylaxetat có CTCT là

C${H_3}$COO${C_2H_5}$
C${H_3}$COO${CH=CH_2}$
${C_2H_5}$COO${CH=CH_2}$
${CH_2=CH}$COO${CH_3}$
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Quặng nào nhiều sắt và ít sắt nhất?

Pirit và Manhetit
Xiderit và Pirit
Manhetit và Pirit
Xiderit và Manhetit
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự
 • $A + H_2O \rightarrow C $
 • $A + D \rightarrow E$
 • $E + H_2O + 2D \rightarrow H$
 • $C + D \rightarrow E + H_2O$

Biết E là chất kết tủa. Xác định A, C, D

$CaO$, $CaCO_3$, $CO_2$
$CaO$, $CO_2$, $Ca(OH)_2$
$BaO$, $Ba(OH)_2$, $CO_2$
$BaO$, $CO_2$, $Ba(OH)_2$
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Cho các phát biểu sau:

 1. Alanin làm quỳ tím hoá xanh
 2. Phân tử khối của Valin là 89
 3. Amino axit có tính lưỡng tính
 4. Metylamin làm quỳ tím hoá xanh
 5. Phenylamin không đổi màu quỳ tím
 6. Amin có 4 bậc

Số phát biểu sai là

2
3
1
4
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Cho  11,57 gam Alanin tác dụng với dd HCl dư thu được m gam muối. Giá trị m là

16,315
21,06
13,975
18,72
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Cho các chất sau: nilon-6,nitron,PE,PVC,PP,nilon-6-6. Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng trùng ngưng?

2
3
4
5
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Cho các phát biểu sau:

 1. Glucozơ thuộc loại monosaccarit
 2. Mantozơ có nhiều trong mật ong
 3. Tinh bột và Xenlulozơ là đồng phân của nhau
 4. Tinh bột tác dụng được với dd Cu${(OH)_2}$ thu được dd màu xanh lam
 5. Đường đưa vào máu là đường fructozơ
 6. Phân tử khối của glucozơ là 182

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

4
1
5
3
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Ứng với công thức phân tử C4H8Ocó bao nhiêu đồng phân đơn chức,mạch hở?

3
4
5
6
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Cho 9,36 gam kim loại X tác dụng với dd HCl dư thu được 2,688 lít khí (đktc).Kim loại X là

Ca
K
Mg
Na
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Tơ nhân tạo bao gồm:

visco
capron
nitron
olon
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Tên gọi của CTCT CH3COOC2H

metylaxetat
etylaxetat
etylfomat
metylpropionat
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Kim loại dẫn điện tốt nhất là

Fe
Cr
Ag
Cu
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với nước dư, thu được 0,28 lít Hidro (đktc). Kim loại đó là

Ca
Na
Ba
K
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Cho 54g glucozo lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam ancol etylic. Giá trị m là 

10,35
20,7
27,6
36,8
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Các chất X,Y,Z,T lần lượt là

tinh bột , phenol, axit axetic, glucozơ
tinh bột , phenol, glucozơ, axit axetic
phenol, tinh bột, glucozơ, axit axetic
tinh bột, glucozơ, axit axetic, phenol
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Cho 106,08 gam triolein tác dụng vừa đủ với dd NaOH thu được m gam muối. Giá trị m là

109,44
36,48
72,96
31
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự

Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt ba chất: metylamin, phenyl, axit glutamic.

NaOH
Quỳ tím
HCl
dd Brom
1 lời giải Võ Hồng Hải
Lời giải Tương tự