Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học
Trương Hoài Thương

Trương Hoài Thương

@mrlove

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!