Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN

NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN

@leuyen

NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
20:10 28/03/2022
KIỂM TRA 25P
15 câu
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
18:58 01/01/2022
KT LẠI
10 câu
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
19:54 11/11/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
19:58 09/11/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
20:04 27/10/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
10:19 26/10/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
20:01 14/10/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
17:33 13/10/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
19:00 26/09/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
16:53 23/09/2021
TẬP HỢP
20 câu
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
09:03 24/09/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
08:00 20/09/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
16:52 23/09/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
18:56 18/09/2021
MỆNH ĐỀ
15 câu
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
23:38 01/09/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
15:47 07/09/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
09:41 29/08/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
01:36 23/06/2021
NGUYỄN THỊ LỆ UYÊN
22:06 21/06/2021