Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

@camnhung