Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!