Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi
Ngân hàng bài tập

Tiếng Anh

Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

rest
enter
equal
best
2 lời giải Dũng Võ
Lời giải Tương tự

Choose the word whose stress is different.                       

accurate
customer
computer
exercise
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

punctual
rubbish
frustrate
furious
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự

Choose the sentence that is similar in meaning to the one given.

They say that the doctor has made a serious mistake.

The doctor is said that he has made a serious mistake
It is said that the doctor has been made a serious mistake
The doctor is said to have made a serious mistake
The doctor is said to make a serious mistake
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự

Choose the sentence that is similar in meaning to the one given.

I last saw him in 1998.

I didn't see him since 1998
It is in 1998 that I saw him
I haven't seen him since 1998
It has been 1998 since I saw him
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

hear
dear
pear
cear
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

hear
dear
pear
cear
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự