Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới
Ngân hàng bài tập

Tiếng Anh

Dễ

Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

rest
enter
equal
best
1 lời giải Dũng Võ
Lời giải Tương tự
Dễ

Choose the word whose stress is different.                       

accurate
customer
computer
exercise
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự
Vừa

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

punctual
rubbish
frustrate
furious
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự
Vừa

Choose the sentence that is similar in meaning to the one given.

They say that the doctor has made a serious mistake.

The doctor is said that he has made a serious mistake
It is said that the doctor has been made a serious mistake
The doctor is said to have made a serious mistake
The doctor is said to make a serious mistake
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự
Dễ

Choose the sentence that is similar in meaning to the one given.

I last saw him in 1998.

I didn't see him since 1998
It is in 1998 that I saw him
I haven't seen him since 1998
It has been 1998 since I saw him
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự
Dễ

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

hear
dear
pear
cear
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự
Dễ

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

hear
dear
pear
cear
1 lời giải Nguyễn Hoà Lê
Lời giải Tương tự