Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi
Ngân hàng đề

Ngữ văn