Phải luôn luôn học tập chừng nào còn một đều chưa biết
Ngân hàng đề

Quốc phòng