Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Ngân hàng đề

Quốc phòng