Học hành vất vả kết quả ngọt bùi
Ngân hàng đề

Quốc phòng