Phải luôn luôn học tập chừng nào còn một đều chưa biết