Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.

Ứng dụng này không khả dụng với thiết bị di động.

0 seconds

Planets quiz

Drag the planets into the correct order

Venus
Earth
Mars
Uranus
Mercury
Jupiter
Saturn
Neptune
?
?
?
?
?
?
?
?
?