Dốt đến đâu học lâu cũng biết
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Congratulations!
Play again?
×