Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Congratulations!
Play again?
×