Dốt đến đâu học lâu cũng biết

Tạo bảng biến thiên

Phiên bản thử nghiệm
Mỗi phần tử ở cột này cách nhau dấu phẩy
Dòng biến thiên: Mỗi phần tử có dạng vị trí/số