Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát, nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

Tạo bảng biến thiên

Phiên bản thử nghiệm
Mỗi phần tử ở cột này cách nhau dấu phẩy
Dòng biến thiên: Mỗi phần tử có dạng vị trí/số