Có công mài sắt, có ngày nên kim
Thư viện học liệu

Bản chất GIỚI HẠN hàm số (Limits intro)

Vật Lý Chill

Tương tự


Giới hạn và đường tiệm cận (Asymptote)

Ý nghĩa của ĐẠO HÀM trong vật lý và sinh học (Rate of change)

Xấp xỉ tuyến tính và tính gần đúng căn bậc 2 của 0,99 bằng "đạo hàm"? (Linear approximation)

Phương trình tiếp tuyến và

ĐẠO HÀM và ý nghĩa hình học (Derivative Intro)

TÍNH ĐƠN ĐIỆU và CỰC TRỊ của hàm số (Extrema)

Điểm tới hạn là gì? (Critical point)

Bản chất của hàm số đường thẳng y=ax+b (Linear function)

Hàm số và ứng dụng kinh tế (Function)

Chuyên đề hàm ẩn kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Chuyên đề tham số kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Biểu đồ Venn và cách tính số phần tử trong tập hợp (Set theory 3)

Các phép toán trên tập hợp và ứng dụng trong Shopee (Set theory 2)

Tập hợp và ứng dụng trong Youtube (Set theory 1)

Nước Mỹ chọn và luyện đội tuyển Olympic Toán Quốc Tế (IMO) như thế nào?